Skip to main content
This page is available in Latvian only.

SIA “RSU PSIHOSOMATISKĀS MEDICĪNAS UN PSIHOTERAPIJAS KLĪNIKAS”

DATU PRIVĀTUMA POLITIKA (versija Nr. 2)

 

I. INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

1. Personas datu pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnika” (turpmāk – Klīnika), vienotās reģistrācijas Nr. 40103420865, juridiskā adrese: Rīga, Kristapa iela 30, LV-1046.

2. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos un informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem ir:

2.1. Pārziņa kontaktinformācija:

2.1.1. Adrese: Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046, Latvija;

2.1.2. Elektroniskā pasta adrese: infoatpsihosomatika[pnkts]lv;

2.1.3 Tālrunis: 67625655.

2.2. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

2.1.1. Adrese: Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046, Latvija;

2.1.2. Elektroniskā pasta adrese: raivisatgrubesbirojs[pnkts]lv vai viestursatgrubesbirojs[pnkts]lv;

2.1.3 Tālrunis: +3716741900.

3. Izmantojot šo kontaktinformāciju, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi.

 

II. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

4. Datu privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par galvenajiem Klīnikas veiktajiem personas datu apstrādes nolūkiem, to tiesisko pamatojumu un citu informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta nosacījumiem.  

5. Datu privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz

fiziskām personām (tajā skaitā, bet ne netikai, pacientiem, klientiem, Klīnikas apmeklētājiem, pretendentiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem, Klīnikas internetas mājaslapas apmeklētājiem  un tml).;

6. Datu privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Datu subjekts sniedz personas datus (klātienē, elektroniski, papīra formātā vai telefoniski).

7. Klīnika savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību..

8. Klīnika atsevišķiem datu apstrādes veidiem var noteikt papildu noteikumus, par ko Datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgos datus.

9. Savā darbībā Klīnika:

9.1. aizsargā Datu subjekta personas datus, īstenojot administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, cik tālu tie ir samērīgi ar iespējamiem riskiem;

9.2. informē un izskaidro kādi personas dati ir nepieciešami pakalpojumu saņemšanai un kā tie tiks izmantoti;

9.3. datu nodošanu trešajām personām īsteno, ievērojot spēkā esošo normatīvo regulējumu;

9.4. īsteno pasākumus savu darbinieku regulārai apmācībai un informēšanai personas datu aizsardzības jautājumos, lai samazinātu iespējamo incidentu iestāšanās varbūtību;

9.5. īsteno iekšējās kontroles procedūras, ar kuru palīdzību iespējams samazināt drošības incidentu iestāšanās varbūtību un to sekas.

9.6. uzkrāj un saglabā tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami Klīnikas darbības veikšanai. Klīnika apņemas pielikt visas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu

 

III. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN TIESISKAIS PAMATS

10. Klīnika apstrādā personas datus šādiem pamatnolūkiem:

10.1. veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un administrēšanai;

10.2. Grāmatvedības uzskaitei;

10.3. Personāllietu uzskaitei;

10.4. Pretendentu uzskaitei;

10.5. Lietvedības dokumentu uzskaitei;

10.5. Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem datu subjekts tiek informēts pirms datu sniegšanas.

11. Klīnika apstrādā personas datus, balstoties uz šādu tiesisko pamatu:

11.1. datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

11.2. apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

11.3. apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses.

12. Savukārt, veselības datu personas datu apstrādes likumīgumu nosaka vismaz viens no šādiem pamatojumiem:

12.1. datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

12.2. apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, ja datu subjekts ir fiziski vai tiesiski nespējīgs dot savu piekrišanu;

12.3. apstrāde ir vajadzīga darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskas diagnozes, veselības vai sociālās aprūpes vai ārstēšanas vai veselības vai sociālās aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos.

13. Kā Klīnika iegūst personas datus

13.1. Informācija, ko Klīnika iegūst par personu, ir atkarīga no darījuma satura. Tāpat tiek iegūta informācija, kas tiek sniegta jebkāda veida sadarbības ietvaros.

13.2. Informācija, ko Klīnikai par sevi sniedzis pats Datu subjekts (persona), t.i., datu subjektam vai tā pilnvarotai personai sazinoties vai sadarbojoties ar Klīniku, sniedzot datus ārstniecības pakalpojumu saņemšanas ietvaros, noslēdzot līgumu, pieprasot informāciju vai iesniedzot pieteikumu konkrēta jautājuma vai lūguma izskatīšanai, sazinoties informatīvajos kanālos, apmeklējot Klīnikas rīkotos pasākumus vai atbalstītās aktivitātes, kuru laikā var tikt uzņemti fotoattēli vai veikts video ieraksts, par ko iepriekš sniegta informācija.

13.3. Tāpat informācija par pacientu var tikt iegūta no Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmas "VIS" (E-veselības sistēma), ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra vienotās informācijas sistēmā „PREDA” un citām valsts informāciju sistēmām attiecīgajā nozarē.

13.3. Apmeklējot Klīnikas mājaslapu, var tikt izmantotas sīkdatnes, par ko Datu subjekts tiek informēts mājaslapas apmeklējuma laikā.

 

IV. PERSONAS DATU KATEGORIJAS  

14. Savā pamata darbībā Klīnika apstrādā personas datus tikai no datu subjektiem, kuri ir iesaistītas attiecīgā personas datu nolūka īstenošanai.

15. Pakalpojumu sniegšanas ietvaros Klīnika no Datu subjekta un no citām trešajām personām var iegūt papildu informāciju, kas primāri aptver, bet neaprobežojas ar nosūtījumu informāciju, informāciju par iepriekšējiem ārstniecības gadījumiem, informāciju, kas tiek iegūta konkrētās ārstniecības epizodes ietvaros.

16. Konkrēts informācijas apjoms ir atkarīgs no attiecīgā sniedzamā pakalpojuma specifikas un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē pakalpojuma sniegšanas nosacījumus.

17. Klīnika apzinās, ka sniedzot savus pakalpojumus, tā apstrādā veselības datus, kas ir uzskatāmi par īpašu kategoriju personas datiem Regulas kontekstā.

 

V. PERSONAS DATU APSTRĀDE UN AIZSARDZĪBA

18. Klīnika apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Klīnikai pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

19. Klīnika nepārtraukti pilnveido un papildina savā rīcībā esošos tehniskos risinājumus, ņemot vērā aktuālās nozares tendences un piedāvātās iespējas, balstoties uz apzinātajiem riskiem.

20. Klīnikas sadarbības partneri personas datu apstrādātāja statusā nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā normatīvajiem aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai noslēgto līgumu saistību izpildei Klīnikas uzdevumā.

 

VI. DATU IZMANTOŠANAS UN IZSNIEGŠANAS NOSACĪJUMI

21. Klīnikas rīcībā esošie un pakalpojumu sniegšanas laikā iegūtie personas dati tiek izmantoti:

21.1. Klīnikas darbības nodrošināšanai un tik tālu, cik tas ir nepieciešams iespējami kvalitatīvāka pakalpojuma sniegšanā;

21.2. sadarbības veidošanai ar citām trešajām personām, pacienta ārstniecības procesa realizācijai.

22. Klīnika neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas, ārstniecības procesā vai līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par pakalpojumu raksturu, būtību u.c., izņemot:

22.1. ja trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu;

22.2. ja saņemta skaidra un nepārprotama datu subjekta piekrišana;

22.3. normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;

22.4. normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Klīnikas likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās.

23. Klīnika savas darbības nodrošināšanai un administrēšanai, komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu prasību izpildei un leģitīmo interešu nodrošināšanai personas datus var izpaust

23.1. Apstrādātājam tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Klīnikā atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam;

23.2. Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums);

23.3. Apdrošināšanas sniedzējs, ja datu subjekts vēlas izmantot apdrošināšanas pakalpojumus.

23.4. Uzraudzības iestādēm. Piemēram, tirgus uzraudzības iestādes, tiesībsargājošās institūcijas un glābšanas dienesti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

24. Klīnika, sadarbojoties ar trešajām pusēm, attiecībā uz nepieciešamo datu iegūšanu un nosūtīšanu, savas darbības īsteno tikai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē Klīnikas iespējas attiecībā uz personas datu apmaiņas pasākumu realizāciju.

25. Klīnika savā ikdienas darbā īsteno pasākumus personas datu apstrādes apjoma minimizēšanai attiecībā uz tās darbiniekiem paredzot, ka darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja piekļūt tikai to pacientu datiem, kuri tiem nepieciešami darba pienākumu izpildei.

26. Klīnika nodrošina, ka tās rīcībā esošie personas dati tiek izsniegti tikai pašam Datu subjektam. Datu izsniegšana trešajām personām, t.sk., ar Datu subjektu saistītajām personām, tiek veikta tikai gadījumos, ja ir saņemta Datu subjekta rakstveida piekrišana vai pastāv normatīvajos aktos noteikts gadījums, kad šāda datu nodošana ir atļauta.

27. Klīnika neveic datu nodošanu gadījumos, ja tā nevar pārliecināties par Datu subjekta identitāti vai pastāv aizdomas, ka Datu subjekta uzrādītā identitāte nesakrīt ar tā patieso identitāti.

28. Gadījumos, kad datu nosūtīšana tiek īstenota, izmantojot e-pasta saziņas iespējas, Klīnika nodrošina, ka šāda darbība tiek izpildīta tikai pēc Datu subjekta piekrišanas saņemšanas, tam rakstiski vai mutiski (darbiniekam to fiksējot elektroniskajā informācijas sistēmā) norādot epasta adresi, uz kuru tas vēlas saņemt sūtījumu.

29. Veicot datu nosūtīšanu, izmantojot e-pasta saziņas iespējas vai citus tiešsaistes datu apmaiņas risinājumus, Klīnika īsteno pasākumus attiecīgo datu aizsardzībai, piemērojot datu piekļuves aizsardzības vai šifrēšanas metodes.

30. Klīnika nodod Personas datus trešajām personām, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

31. Klīnika datu nodošanu uz trešajām valstīm (valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas) veic tikai gadījumos, ja ir saņemta datu subjekta rakstveida piekrišana. Nepieciešamības gadījumā Klīnika nodrošinās normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

 

VII. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

32. Personas dati tiek glabāti cik nepieciešams Datu privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar normatīvajiem aktiem. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti kritēriji, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, noilguma ievērošana u.tml., kā arī ievērojot fizisko personu tiesības, piemēram, nosakot datu glabāšanu uz laika periodu, kādā var tikt pieteikti ar darījumu saistītie prasījumi, ja tādi rastos.

33. Klīnika glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

33.1. kamēr tiek izpildītas no starp Klīniku un Pacientu noslēgtā līguma izrietošās saistības vai Pacientam tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojums;

33.2. kamēr Klīnikai pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums glabāt attiecīgos datus;

33.3. kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts Pacienta lūgumā/iesniegumā minētais;

33.4. kamēr ir spēkā Pacienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

34. Iestājoties nosacījumiem, kas nosaka, ka tālāka personas datu uzglabāšanas vairs nav nepieciešama, personas dati tiek dzēsti.

 

VIII. PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

35. Klīnika nodrošina Datu subjekta tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

36. Datu subjekts ir tiesīgs:

36.1. iegūt visu informāciju, kas par viņu savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā.

36.2. iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no pārziņa ir saņēmušas informāciju par personu. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

37. Datu subjekts ir tiesīgs saņemt arī šādu informāciju, ja konkrētajā gadījumā tā ir attiecināma: 37.1.1. pārziņa nosaukums vai vārds un uzvārds, kā arī adrese;

37.1.2. datu speciālista kontaktinformācija;

37.1.3. personas datu apstrādes mērķis, tiesiskais pamats un veids;

37.1.4. pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses;

37.1.5. personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir;

37.1.6. informācija, ka pārzinis paredz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju;

37.1.7. datums, kad datu subjekta personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti;

37.1.8. personas datu ieguves avots, ja vien likums neaizliedz šīs ziņas izpaust;

37.1.9. laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai;

37.1.10. ka pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;

37.1.11. tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana;

37.1.12. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

37.1.13. informācija, vai personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar likumu vai līgumu, vai tā ir priekšnosacījums, lai līgumu noslēgtu, kā arī informācija par to, vai datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt un kādas sekas var būt gadījumos, kad šādi dati netiek sniegti;

37.1.14. tas, ka pastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta. 7 38. Datu subjektam, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir arī tiesības pieprasīt Klīnikai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Klīnikai veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Klīnikas likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Klīnikas pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

39. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu (Datu subjekta pieprasījums):

39.1. rakstveida formā klātienē Klīnikā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

39.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot vēstuli ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi infoatpsihosomatika[pnkts]lv;

39.3. telefoniski vai nosūtot Klīnikai ar e-pasta vēstuli, kas nav parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: infoatpsihosomatika[pnkts]lv pie nosacījuma, ja pacients ar Klīniku ir vienojies par saziņu attiecībā uz pacienta datiem, izmantojot konkrēto e-pasta adresi vai telefona numuru. Šādu vienošanos noformē rakstveidā klātienē (uzrādot personu identificējošu dokumentu) vai parakstītai ar drošu elektronisko parakstu.

40. Datu subjekta pieprasījumam ir jābūt rakstveida formā vai tādā formā, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem var tikt uzskatīta par rakstveida formu, piemēram, elektroniskais dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Klīnika nav tiesīga pieprasīt izmantot noteiktas formas pieprasījumu, bet tā var izstrādāt pieprasījuma formu, lai palīdzētu personai un varētu efektīvāk nodrošināt pieprasījuma izpildi.

41. Saņemot pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Klīnika pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

42. Klīnika informāciju par datu apstrādi personai sniedz kodolīgā, pārredzamā un saprotamā, viegli pieejamā veidā (rakstiski, elektroniski un pēc personas pieprasījuma arī mutiski), izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, īpaši attiecībā uz informāciju, kas sniedzama bērniem. Klīnika informāciju sniedz bez maksas, izņemot, ja pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs.

43. Klīnika ir tiesīga nesniegt personai informāciju par tās veikto personas datu apstrādi, ja:

43.1. pieprasītā informācija jau ir personas rīcībā. Piemēram, ja tiek slēgts papildus līgums vai vienošanās un jau spēkā esoša līguma noslēgšanas brīdī visa Regulas 13.pantā minētā informācija personai ir sniegta (pārzinis, kontakti utt.). Ja personas rīcībā ir daļēja informācija, Klīnika sniedz informācija tikai par trūkstošajām informācijas vienībām;

43.2. pieprasītās informācijas sniegšana nav iespējama vai tā prasītu nesamērīgi lielas pūles;

43.3. pieprasītās informācijas iegūšana vai izpaušana ir noteikta ES vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos, piemēram, likuma “Par grāmatvedību” 7.panta pirmā daļa, kas nosaka, ka Klīnikas grāmatvedības reģistros izdarāmi ieraksti pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, kuros darījumos ar fiziskām personām norāda to vārdu un uzvārdu, personas kodu (ja personai tāds piešķirts), personas norādīto adresi vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas adresi. 44. Persona ir tiesīga piekļūt tikai saviem personas datiem, bet ne informācijai, kas attiecas uz citām fiziskām personām (ja vien persona neīsteno datu subjekta tiesības citas fiziskās personas vārdā). 45. Personas kā datu subjekta piekļuves tiesības ir realizējamas attiecībā uz datiem, nevis uz dokumentiem. Persona nav tiesīga uzstāt uz dokumentu vai dokumentu kopiju izsniegšanu, izņemot gadījumus, ja tas pamatots ar nepieciešamību saņemt dokumenta kopiju, piemēram, ja tikai no dokumenta satura un formas objektīvi var izsecināt datu nozīmību. Tāpat persona nav tiesīga pieprasīt piekļuvi konkrētiem failiem, jo pastāv risks, ka savu datu subjekta tiesību realizācijas laikā tā iegūs citu personu datus.

46. Klīnika izskata saņemto pieprasījumu un sniedz atbildi 1 (viena) mēneša laikā no dienas, kad tas ir saņemts. Ja objektīvu iemeslu dēļ (informācijas apjoms u.c.) Klīnika nevar nodrošināt atbildes sniegšanu 1 (viena) mēneša laikā, Klīnika par to informē personu, norādot informācijas sniegšanas termiņu.

47. Ja atbilde tiek sūtīta pa pastu, tā tiek adresēta datu subjektam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē. Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tā tiek parakstīta ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums ir ticis iesniegts ar drošu elektronisko parakstu).

48. Klīnika nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr personai jebkurā gadījumā ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

49. Informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp Klīnikas darbinieku) tiesībām un brīvību.

50. Klīnika apņemas nodrošināt personas datu pareizību un paļaujas uz saviem darbiniekiem, pacientiem, klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto personas datu pilnība un pareizība.

51. Personai ir pienākums saprātīgā laika periodā sniegt Klīnikai informāciju par izmaiņām Klīnikas rīcībā esošajos personas datos.

52. Komerciāli paziņojumi

52.1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Klīnikas un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, pacientu/ klientu aptaujas) Klīnika veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar pacienta/ klienta piekrišanu.

52.2. Pacients/ klients piekrišanu Klīnikas un/vai tās sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot reģistrēšanās veidlapā, Klīnikas pasākumu pieteikšanas formās, pakalpojumu interneta lapā (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

52.3. Pacienta/ Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

52.3.1. nosūtot e-pastu uz adresi infoatpsihosomatika[pnkts]lv

52.3.2. klātienē pie administratora, 1.stāvā, Kristapa ielā 30, Rīgā;

52.3.3. izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

52.4. Klīnika pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Pacienta/ klienta pieprasījums.

 

X. IZMAIŅAS DATU PRIVĀTUMA POLITIKĀ

53. Klīnika patur tiesības veikt izmaiņas savā Datu privātuma politikā, ja mainās noteikti apstākļi, kuri iespaido personas datu apstrādes regulējumu. Klīnika iesaka apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

 

 

Sīkdatnes

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnika” (turpmāk – Klīnika) tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, kvalitāti un nodrošinātu tās teicamu darbību.

 

Sīkdatne („cookies”) ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta un saglabāta Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē mājas lapas vietnes apmeklēšanās laikā un ko mājas lapas vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni un ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Papildu informāciju par sīkdatnēm varat iegūt mājas lapā https://www.aboutcookies.org/. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

 

Apmeklējot mūsu mājas lapas vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrājam un izmantojam Jūsu ierīcē saglabātās sīkdatnes. Ja vēlaties, Jūs varat arī sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Informāciju kā to izdarīt varat izlasīt mājas lapā https://www.aboutcookies.org/. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

 

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes ar šādiem glabāšanas termiņiem:

Sīkdatne

Domēns

Sīkdatnes tips

Glabāšanas ilgums

cookie-agreed

www.psihosomatika.lv

Pirmās puses sīkdatne

6 mēneši

undefined

www.psihosomatika.lv

Pirmās puses sīkdatne

1 diena

field_redirect_url

www.psihosomatika.lv

Pirmās puses sīkdatne

1 diena

 

* - Pirmās puses sīkdatnes tiek uzglabātas uz mūsu mājas lapas infrastruktūras. Tās iespējams atpazīt pēc mūsu mājas lapas domēna nosaukuma. Savukārt, trešās puses sīkdatnes nepieder mums un šādu mājas lapu domēna nosaukumi atšķiras no mūsu mājas lapas domēna. Trešās puses sīkdatnes arī var tikt saglabātas Jūsu ierīcē, no kuras pārlūkojat mūsu mājas lapu. Par šīm sīkdatnēm vairāk var uzzināt, apmeklējot attiecīgās trešās personas interneta vietni. Mēs izmantojam pārbaudītas un uzticamas trešās puses, kā arī regulāri sekojam trešo pušu darbībām, lai nodrošinātu pienācīgu Jūsu personas datu drošību.

 

Informācija par Pārzini un Datu aizsardzības speciālistu:

  • Pārzinis: SIA "RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnika”. Adrese: Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046, Latvija, reģistrācijas Nr. 40103420865, Tālr. 67625655, epasts: infoatpsihosomatika[pnkts]lv
  • Datu aizsardzības speciālisti: Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivisatgrubesbirojs[pnkts]lv, Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: viestursatgrubesbirojs[pnkts]lv.

 

Ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai sūdzības saistībā ar to, kā mēs apstrādājam izmantojam Jūsu sīkdatnes, lūdzam sazināties ar mums.